Nous utilisons des cookies

IG Soft utilise des cookies pour personnaliser le contenu afin de rendre votre site plus facile à utiliser.Plus d'infos

Accepter

Voorwaarden

La location

Sur base d'un forfait mensuel, vous obtenez la licence pour utiliser le logiciel et les modules souhaités.

Le code de fonctionnement est prévu pour faire fonctionner votre logiciel jusqu'au 5ème jour de chaque mois, date à laquelle votre loyer doit nous être parvenu. Le 6ème jour, le logiciel se connecte à notre serveur pour obtenir son nouveau code. Si celui-ci n'était pas disponible, le logiciel fonctionne encore pendant 5 jours pour vous permettre de régulariser votre situation. Passé ce délai, vous ne pourrez plus utiliser votre logiciel.

Vu l'automatisation du système, nous vous conseillons de nous adresser un ordre permanent ou une domiciliation du montant de la location pour éviter un logiciel non fonctionnel en début de mois.

La location vous donne droit à notre support ainsi qu'à tout ce qui est inclus dans notre contrat de mise à jour. Par contre la location d'un logiciel n'inclut pas la formation et l'installation de celui-ci sur vos ordinateurs.

Si vous souhaitez acheter le logiciel après quelques mois de locations, nous déduirons jusqu'à six mois de locations sur votre facture d'achat du logiciel. Cela vous permet d'évaluer nos logiciels avec un minimum de frais.


L'achat

Vous achetez la licence pour utiliser le logiciel et les modules souhaités. Un code de fonctionnement unique et définitif vous est fourni à l'achat.

L'achat ne vous donne pas droit à notre support téléphonique ni à tout ce qui est inclus dans notre contrat de mise à jour. Celui-ci fait l'objet d'un paiement séparé. L'achat d'un logiciel n'inclut pas non plus la formation et l'installation de celui-ci sur vos ordinateurs.

Si vous avez loué le logiciel avant de l'acheter, nous vous déduisons jusqu'à six mois de loyer du prix d'achat, ce qui vous permet d'évaluer sans frais notre logiciel.


Contrat de mise à jour


Quand vous achetez un logiciel, nous vous proposons et vous conseillons de souscrire au contrat de mise à jour IG SOFT qui l'accompagne. Le montant de ce contrat est fixé à 16% de la valeur du logiciel et de ses modules par an.

Remarque: le montant du contrat de mise à jour WinBooks, WinPrest et IGFact est fixé à 20,1 % du total des modules.

Les contrats de mises à jour sont indexables en fonction de l'indice des prix à la consommation.

Le contrat de mise à jour vous permet: 
  • d’accéder à notre système de mise à jour automatique des logiciels via internet;
  • d’émettre vos souhaits et des suggestions quant au développement futur du logiciel via notre forum;
  • d’être tenu au courant des nouveautés développées dans nos logiciels via nos différents wiki;
  • d’avoir accès à notre système d'échange de données automatisé (reports, fichiers, dossiers, ...).

Le contrat de mise à jour n'inclut pas :
  • les modifications de vos reports d'impression sur mesure (logos sur vos factures, …);
  • les déplacements éventuels pour ré-installer le logiciel, réparer les fichiers ou modifier des reports;
  • les formations à l'utilisation des logiciels;
  • les réunions pour analyse de vos besoins spécifiques;
  • l'accès à notre support téléphonique ou mail autre que pour le signalement de bugs


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitzondering dat ze afwijken door specifieke voorwaarden van de klant. Alle bijkomende clausules kunnen door ons worden weerlegd indien ze niet schrijftelijk werden aanvaard. Dit is ook geldig voor tegenbepalingen, aanpassingen of toevoegingen aan onze offertes en/of bestellingen wanneer ze inbreuk plegen op onze algemene voorwaarden. In geen enkel geval mag men van veronderstellingen uitgaan tijdens onze overeenkomst.
 
Alle gedane bestellingen bij IG SOFT pvba, op eender welke manier, duiden erop dat de klant voorafgaand notie heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze heeft aanvaard.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van de voorwaarden van de klant.
 
AANBIEDINGEN :
Zonder specifieke vermelding in het contract, is het aanbod geldig gedurende een maand.
 
PRIJZEN :
Zonder specifieke vermelding in het contract zijn de prijzen vermeld in euros, exclusief BTW.
Eventuele BTW verhoging of invoering van nieuwe opgelegde taxen  tussen het tijdstip van de bestelling en de aflevering, zijn ten laste van de klant.
 
BETALINGEN :
Zonder specifieke vermelding in het contract dienen alle fakturen voldaan te worden  ten titel van onze hoofdzetel.
Bij niet betaling van een faktuur op de aangewezen vervaldatum zal het totaal van alle openstaande fakturen onmiddellijk inbaar zijn. Elk openstaand bedrag zal vanaf de vervaldatum verhoogd worden met een maandelijkse interest van 1%. De faktuur zal ook van rechtswege worden verhoogd met een forfetair bedrag van 10% , met een minimum van 50 € ten titel van schadevergoeding. Deze volgens de wet van 02 Aug 2002 betreffende wanbetalingen die optreden bij handelsovereenkomsten.
 
BETWISTING :
Om als geldig beschouwd te worden dienen alle betwistingen te gebeuren binnen de 10 dagen na ontvangst van de faktuur door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de hoofdzetel.
 
LEVERING :
Zonder specifieke vermelding in het contract gebeuren de leveringen vanuit onze vestigingen. De klant draagt vanaf dan alle verantwoordelijkheid voor de levering zelfs indien IG SOFT pvba zelf zorg draagt voor de transportkosten.
 
TERMIJN :
Zonder specifieke vermelding in het contract kan de vernoemde leveringstermijn veranderen. In geval van langere levertijd kan IG SOFT pbva enkel verantwoordelijk worden gesteld indien het zich om een zware persoonlijke fout handelt.
Indien de koper de goederen niet tijdig afhaalt, blijven ze opgeslagen in het magazijn van de verkoper op kosten en eigen risico van de koper. Deze niet-afhaling wordt beschouwd als een zware inbreuk op het kontrakt en kan leiden tot kontrakbreuk. Tevens wordt hierbij de verkoper gerechtigd rechtzetting te eisen voor dit feit.
 
EIGENDOM :
De software wordt nooit eigendom van de klant. Het geleverde material blijft onze eigendom totdat de faktuur volledig voldaan is, zelfs in geval van aanpassingen.
 
GOEDKEURING :
De klant voert een controle alsook een software test uit, deze onmiddellijk na de installatie van iedere module.
Ontvangt IG SOFT pbva binnen de 8 dagen na installatie geen aangetekend schijven met gedetailleerde uitleg van een eventuele klacht, wordt de levering als volledig aanvaard beschouwd.
De ontvangst en de goedkeuring houden alle zichtbare gebreken in dwz alle gebreken die door de klant worden vastgesteld bij installatie of binnen de 8 dagen na de intensieve testen.
In geval van gegronde klachten, verbind IG SOFT pbva er zich toe, naargelang hun keuze, het materiaal alsook de software te vervangen en/of gratis aan te passen, met uitsluiting van kontraktbreuk of schadevergoeding.
 
GARANTIE :
IG SOFT pvba staat ten volste borg voor de werking van de software en het materiaal gedurende een periode van zes maanden vanaf de leveringsdatum, zonder dat deze periode inbreuk doet op de wettelijke waarborgperiode.
Deze waarborg treedt in werking :
Wanneer de software of het materiaal door een ernstig gebrek niet meer werken in hun normale hoedanigheid.
Wanneer het materiaal niet in hun normale hoedanigheid word gebruikt,  vervalt de waarborg indien niet specifiek beschreven in het contract. De waarborg vervalt eveneens bij bediening door onbevoegd personeel, bij aanpassingen, poging tot aanpassingen, herstellingen of het demonteren door de klant of onbevoegde derden.
Wanneer geen uiterste zorg gedragen werd voor de ondersteuning van de software.
 
De klant wordt geacht alle klachten betreffende het materiaal en/of de software per aangetekend schrijven mede te delen binnen de 8 dagen na ontvangst van de levering. Indien gerechtelijke aktie wordt ondernomen moet deze binnen 3 maanden na de klacht kenbaar worden gemaakt.
De verplichtingen voortvloeiend van het in werking treden van de waarborg zijn geperkt, afhangend van IG SOFT pvba, tot het gratis vervangen van de niet werkende software en tot het herstellen en/of vervangen van het niet werkend materiaal, met uitsluiting van kontraktbreuk of schadevergoeding.
 
BEGRENZING VAN VERANTWOORDELIJKHEID :
Eenmaal dat de software en het materiaal geplaatst zijn neemt IG SOFT pvba geen andere verantwoordelijkheid tenzij dat deze onder de waarborg valt, zeker in geval van verlies van gegevens of programmaties, afremming of onderbreking van de werking alsook afbreuk voortkomend uit een onrechtstreeks gebrek van de software of het materiaal.
In het algemeen kan IG SOFT pvba enkel verantwoordelijk worden gesteld ingeval een grove fout van hun kant werd vastgesteld.
 
VRIJSTELLING VAN VERANTWOORDELIJKHEID :
IG SOFT pvba is niet verantwoordelijk voor het niet naleven van de contractuele verplichtingen indien deze zich voltrekken buiten hun weten om. Men kan niet verwachten dat ze ermee rekening houden zelfs  niet als het voorval niet onmogelijk is maar alleen als het de uitvoering van de contractuele verplichtingen moeilijker of duurder maakt. 
 
VERTROUWELIJKHEID :
Alle partijen, zowel personeelsleden als derden, verbinden zich tot het respecteren van alle informatie of dokumenten van technische, commerciele of financiele aard waartoe ze toegang hebben gedurende de contractsduur.
 
ONTBINDING :
IG SOFT pvba kan zonder vooropzeg of in gebreke stelling, het contract beeindigen dmv een aangetekend schrijven in het bijzonder wanneer er een aanval wordt gedaan op zijn intellectuele rechten of bij gebrek van volledige of gedeeltelijke betaling.
Bij ontbinding wordt de klant geacht de door IG SOFT pvba geleverde software alsook de erbijhorende dokumentatie en eventuele copies, te vernietigen.
De ontbinding wordt doorgevoerd zonder afbreuk te doen op de rechten van de verkoper met betrekking tot de terugvordering van de opgelopen kosten en/of schadevergoeding.
 
TOEPASBAAR RECHT :
De contractuele relaties met de klant vallen onder het Belgisch recht.
Alle clausulen in tegenstrijd met de wettelijke bepalingen worden als nihil beschouwd. De andere clausules blijven van toepassing.
 
BEVOEGDHEID :
Alle directe of indirecte geschillen betrekking hebbend op de contractuele verbintenis tussen IG SOFT pvba en de klant, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van het gerecht van Luik.
Het instellen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bij IG SOFT is de gelegenheid om onze dienst te verbeteren en beter tot uw behoeftes te voldaan.

In het kader van onze commerciële en administratieve activiteiten, beschikken wij van sommige gegevens over U zoals uw naam, voornaam, bedrijfsadres, telefoon, fax, GSM, email.

We gebruiken deze gegevens om uw bestellingen, facturen, administratieve documenten, onregelmatige technico-commerciële nieuwsbrieven. 

We gebruiken deze gegevens alleen voor de hierboven gebruikswijze.  Indien gewenst, kunnen deze informaties gestuurd krijgen.

Er is geen profilage over U.  In het kader van het recht op verwijdering, kunnen wij ook uw gegevens verwijderen op aanvraag, behalve de legale gegevens noodzakelijk te behouden in het kader van onze boekhouding.

We garanteren dat alle gegevens u bettrefend, locaal behouden bij IGSOFT helemaal beveiligd zijn.
Indien we deze aan een onderaannemer zouden overlaten, zullen we zorgen dat deze aan de eisen voldoet van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Ons personeel wordt ingelicht en getraind over de AVG voorschriften qua privacyverordening, veiligheidsmaatregelen en geheimhouding van uw gegevens.