Wij gebruiken cookies

IG Soft gebruikt cookies om de inhoud te personaliseren om uw site gebruiksvriendelijker te maken. Meer infos

Accepter

Voorwaarden

De verhuur

Op basis van een maandelijks pakket verkrijgt u de licentie voor het gebruik van de software en de gewenste modules.

De bedieningscode wordt verstrekt om uw software te bedienen tot de 5e dag van elke maand, de datum waarop uw huurprijs ons moet hebben bereikt. Op de 6e dag maakt de software verbinding met onze server om de nieuwe code te verkrijgen. Als het niet beschikbaar was, werkt de software nog 5 dagen zodat u uw situatie kunt regulariseren. Na deze tijd kunt u uw software niet meer gebruiken.

Gezien de automatisering van het systeem, raden wij u aan ons een permanente opdracht of een automatische incasso van het huurbedrag te sturen om niet-functionele software aan het begin van de maand te voorkomen.

De huur geeft u recht op onze ondersteuning en op alles wat is opgenomen in ons updatecontract. Het huren van software omvat echter geen training en installeren op uw computers.

Als u de software na een paar maanden huur wilt kopen, trekken we maximaal zes maanden huur af van uw aankoopfactuur. Hiermee kunt u onze software met minimale kosten evalueren.De aankoop

U koopt de licentie om de gewenste software en modules te gebruiken. U krijgt bij aankoop een unieke en definitieve bedieningscode.

De aankoop geeft geen recht op onze telefonische ondersteuning of op alles wat is opgenomen in ons updatecontract. Dit is onderworpen aan een afzonderlijke betaling. Aankoopsoftware omvat ook geen training en installatie op uw computers.

Als je de software hebt gehuurd voordat je deze hebt gekocht, trekken we maximaal zes maanden huur af van de aankoopprijs, zodat je onze software gratis kunt evalueren.

Update Contract


Wanneer u software koopt, raden wij u aan om u te abonneren op het bijbehorende IG SOFT-updatecontract.

Update-contracten zijn indexeerbaar volgens de consumentenprijsindex.

Indexatie van de jaarelijks update contraten op 1/1/2023:
 • WinBooks, WinPrest, IGFact : 22 %
 • Carpack, Transoft: 18,5%

Uur tarief en verplatsing vanaf 1/3/2022
 • 96 € / uur
 • 0,80 € / km


Met het upgradecontract kunt u:
 • toegang tot ons automatische software-updatesysteem via internet;
 • om uw wensen en suggesties met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van de software via ons forum kenbaar te maken;
 • op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen in onze software via onze verschillende wiki;
 • om toegang te hebben tot ons geautomatiseerde systeem voor gegevensuitwisseling (rapporten, bestanden, bestanden, ...).

Het updatecontract bevat niet:
 • wijzigingen in uw aangepaste afdrukrapporten (logo's op uw facturen, enz.);
 • mogelijke reizen om de software opnieuw te installeren, bestanden te repareren of rapporten te wijzigen;
 • training in het gebruik van software;
 • vergaderingen om uw specifieke behoeften te analyseren;
 • toegang tot onze telefonische of e-mailondersteuning anders dan voor het melden van bugs

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitzondering dat ze afwijken door specifieke voorwaarden van de klant. Alle bijkomende clausules kunnen door ons worden weerlegd indien ze niet schrijftelijk werden aanvaard. Dit is ook geldig voor tegenbepalingen, aanpassingen of toevoegingen aan onze offertes en/of bestellingen wanneer ze inbreuk plegen op onze algemene voorwaarden. In geen enkel geval mag men van veronderstellingen uitgaan tijdens onze overeenkomst.
 
Alle gedane bestellingen bij IG SOFT pvba, op eender welke manier, duiden erop dat de klant voorafgaand notie heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze heeft aanvaard.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van de voorwaarden van de klant.
 
AANBIEDINGEN :
Zonder specifieke vermelding in het contract, is het aanbod geldig gedurende een maand.
 
PRIJZEN :
Zonder specifieke vermelding in het contract zijn de prijzen vermeld in euros, exclusief BTW.
Eventuele BTW verhoging of invoering van nieuwe opgelegde taxen  tussen het tijdstip van de bestelling en de aflevering, zijn ten laste van de klant.
 
BETALINGEN :
Zonder specifieke vermelding in het contract dienen alle fakturen voldaan te worden  ten titel van onze hoofdzetel.
Bij niet betaling van een faktuur op de aangewezen vervaldatum zal het totaal van alle openstaande fakturen onmiddellijk inbaar zijn. Elk openstaand bedrag zal vanaf de vervaldatum verhoogd worden met een maandelijkse interest van 1%. De faktuur zal ook van rechtswege worden verhoogd met een forfetair bedrag van 10% , met een minimum van 50 € ten titel van schadevergoeding. Deze volgens de wet van 02 Aug 2002 betreffende wanbetalingen die optreden bij handelsovereenkomsten.
 
BETWISTING :
Om als geldig beschouwd te worden dienen alle betwistingen te gebeuren binnen de 10 dagen na ontvangst van de faktuur door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de hoofdzetel.
 
LEVERING :
Zonder specifieke vermelding in het contract gebeuren de leveringen vanuit onze vestigingen. De klant draagt vanaf dan alle verantwoordelijkheid voor de levering zelfs indien IG SOFT pvba zelf zorg draagt voor de transportkosten.
 
TERMIJN :
Zonder specifieke vermelding in het contract kan de vernoemde leveringstermijn veranderen. In geval van langere levertijd kan IG SOFT pbva enkel verantwoordelijk worden gesteld indien het zich om een zware persoonlijke fout handelt.
Indien de koper de goederen niet tijdig afhaalt, blijven ze opgeslagen in het magazijn van de verkoper op kosten en eigen risico van de koper. Deze niet-afhaling wordt beschouwd als een zware inbreuk op het kontrakt en kan leiden tot kontrakbreuk. Tevens wordt hierbij de verkoper gerechtigd rechtzetting te eisen voor dit feit.
 
EIGENDOM :
De software wordt nooit eigendom van de klant. Het geleverde material blijft onze eigendom totdat de faktuur volledig voldaan is, zelfs in geval van aanpassingen.
 
GOEDKEURING :
De klant voert een controle alsook een software test uit, deze onmiddellijk na de installatie van iedere module.
Ontvangt IG SOFT pbva binnen de 8 dagen na installatie geen aangetekend schijven met gedetailleerde uitleg van een eventuele klacht, wordt de levering als volledig aanvaard beschouwd.
De ontvangst en de goedkeuring houden alle zichtbare gebreken in dwz alle gebreken die door de klant worden vastgesteld bij installatie of binnen de 8 dagen na de intensieve testen.
In geval van gegronde klachten, verbind IG SOFT pbva er zich toe, naargelang hun keuze, het materiaal alsook de software te vervangen en/of gratis aan te passen, met uitsluiting van kontraktbreuk of schadevergoeding.
 
GARANTIE :
IG SOFT pvba staat ten volste borg voor de werking van de software en het materiaal gedurende een periode van zes maanden vanaf de leveringsdatum, zonder dat deze periode inbreuk doet op de wettelijke waarborgperiode.
Deze waarborg treedt in werking :
Wanneer de software of het materiaal door een ernstig gebrek niet meer werken in hun normale hoedanigheid.
Wanneer het materiaal niet in hun normale hoedanigheid word gebruikt,  vervalt de waarborg indien niet specifiek beschreven in het contract. De waarborg vervalt eveneens bij bediening door onbevoegd personeel, bij aanpassingen, poging tot aanpassingen, herstellingen of het demonteren door de klant of onbevoegde derden.
Wanneer geen uiterste zorg gedragen werd voor de ondersteuning van de software.
 
De klant wordt geacht alle klachten betreffende het materiaal en/of de software per aangetekend schrijven mede te delen binnen de 8 dagen na ontvangst van de levering. Indien gerechtelijke aktie wordt ondernomen moet deze binnen 3 maanden na de klacht kenbaar worden gemaakt.
De verplichtingen voortvloeiend van het in werking treden van de waarborg zijn geperkt, afhangend van IG SOFT pvba, tot het gratis vervangen van de niet werkende software en tot het herstellen en/of vervangen van het niet werkend materiaal, met uitsluiting van kontraktbreuk of schadevergoeding.
 
BEGRENZING VAN VERANTWOORDELIJKHEID :
Eenmaal dat de software en het materiaal geplaatst zijn neemt IG SOFT pvba geen andere verantwoordelijkheid tenzij dat deze onder de waarborg valt, zeker in geval van verlies van gegevens of programmaties, afremming of onderbreking van de werking alsook afbreuk voortkomend uit een onrechtstreeks gebrek van de software of het materiaal.
In het algemeen kan IG SOFT pvba enkel verantwoordelijk worden gesteld ingeval een grove fout van hun kant werd vastgesteld.
 
VRIJSTELLING VAN VERANTWOORDELIJKHEID :
IG SOFT pvba is niet verantwoordelijk voor het niet naleven van de contractuele verplichtingen indien deze zich voltrekken buiten hun weten om. Men kan niet verwachten dat ze ermee rekening houden zelfs  niet als het voorval niet onmogelijk is maar alleen als het de uitvoering van de contractuele verplichtingen moeilijker of duurder maakt. 
 
VERTROUWELIJKHEID :
Alle partijen, zowel personeelsleden als derden, verbinden zich tot het respecteren van alle informatie of dokumenten van technische, commerciele of financiele aard waartoe ze toegang hebben gedurende de contractsduur.
 
ONTBINDING :
IG SOFT pvba kan zonder vooropzeg of in gebreke stelling, het contract beeindigen dmv een aangetekend schrijven in het bijzonder wanneer er een aanval wordt gedaan op zijn intellectuele rechten of bij gebrek van volledige of gedeeltelijke betaling.
Bij ontbinding wordt de klant geacht de door IG SOFT pvba geleverde software alsook de erbijhorende dokumentatie en eventuele copies, te vernietigen.
De ontbinding wordt doorgevoerd zonder afbreuk te doen op de rechten van de verkoper met betrekking tot de terugvordering van de opgelopen kosten en/of schadevergoeding.
 
TOEPASBAAR RECHT :
De contractuele relaties met de klant vallen onder het Belgisch recht.
Alle clausulen in tegenstrijd met de wettelijke bepalingen worden als nihil beschouwd. De andere clausules blijven van toepassing.
 
BEVOEGDHEID :
Alle directe of indirecte geschillen betrekking hebbend op de contractuele verbintenis tussen IG SOFT pvba en de klant, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van het gerecht van Luik.
Het instellen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bij IG SOFT is de gelegenheid om onze dienst te verbeteren en beter tot uw behoeftes te voldaan.

In het kader van onze commerciële en administratieve activiteiten, beschikken wij van sommige gegevens over U zoals uw naam, voornaam, bedrijfsadres, telefoon, fax, GSM, email.

We gebruiken deze gegevens om uw bestellingen, facturen, administratieve documenten, onregelmatige technico-commerciële nieuwsbrieven. 

We gebruiken deze gegevens alleen voor de hierboven gebruikswijze.  Indien gewenst, kunnen deze informaties gestuurd krijgen.

Er is geen profilage over U.  In het kader van het recht op verwijdering, kunnen wij ook uw gegevens verwijderen op aanvraag, behalve de legale gegevens noodzakelijk te behouden in het kader van onze boekhouding.

We garanteren dat alle gegevens u bettrefend, locaal behouden bij IGSOFT helemaal beveiligd zijn.
Indien we deze aan een onderaannemer zouden overlaten, zullen we zorgen dat deze aan de eisen voldoet van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Ons personeel wordt ingelicht en getraind over de AVG voorschriften qua privacyverordening, veiligheidsmaatregelen en geheimhouding van uw gegevens.

TransDrive


TransDrive verzamelt locatiegegevens om de ritgeschiedenis per chauffeur, vrachtwagen en missie te activeren, zelfs wanneer de app is gesloten of niet in gebruik is.


Bedoeling van de applicatie

TransDrive bewaakt de leveringen van de chauffeurs die de applicatie gebruiken door elke 500 meter en in elke fase van de levering een historiek van posities te verstrekken (start van de rit, aankomst ter plaatse, start van laden / lossen, handtekening van de klant) .

Waarom de app toegang nodig heeft tot locatiegegevens op de achtergrond

Om een ​​volledige geschiedenis van een missie te hebben, ook als de chauffeur de applicatie niet op het scherm heeft staan ​​tijdens de bezorging of wanneer hij is overgeschakeld naar de GPS-applicatie om de route uit te voeren. Voor elke positieverklaring wordt een melding weergegeven om te waarschuwen dat de positie is opgenomen door de applicatie (zoals getoond in de bijgevoegde video)

Informatie over de posities van de chauffeurs wordt opgeslagen in een Google Cloud Engine-database.

Als je vragen hebt over de gegevens die door TransDrive worden gebruikt en opgeslagen, stuur dan een e-mail naar [email protected]

RÈGLES DE CONFIDENTIALITÉ

CarPack Mobile est une application éditée par IG SOFT SPRL. CarPack Mobile respecte votre vie privée. IG SOFT SPRL et via son application CarPack Mobile propose des services de localisation pour activer la localisation des pointages effectués dans l'application. Lorsque vous utilisez nos services, vous nous confiez vos informations. Nous savons qu’il s’agit d’une lourde responsabilité et nous nous efforçons de les protéger, tout en vous permettant d’en garder le contrôle.
CarPack Mobile est une application “métier” qui n'est pas destinée à des utilisateurs particuliers, mais aux travailleurs d’une entreprise qui leur demande d’utiliser CarPack Mobile. Votre employeur aura accès aux données de localisation fournie par CarPack Mobile.
Les présentes Règles de confidentialité visent à vous expliquer le type d’informations que nous recueillons, les raisons de cette collecte et la manière dont vous pouvez mettre à jour, gérer et supprimer vos informations. Les présentes Règles de confidentialité traitent des sujets suivants :

 • Comptes utilisateur et accès aux Services
 • Informations collectées
 • Raisons pour lesquelles CarPack Mobile collecte des données
 • Partage de vos informations
 • Intégration à d’autres services tiers
 • Contrôle de vos informations personnelles
 • Comment les données collectées sont-elles conservées par CarPack Mobile ?
 • Comment les informations cumulées sont-elles utilisées par CarPack Mobile ?
 • Sécurité des informations
 • Conformité et coopération avec les organismes de réglementation
 • Modification des présentes Règles de confidentialité

Les présentes Règles de confidentialité font partie des Conditions d’utilisation de CarPack Mobile et des Conditions d’utilisation de CarPack Mobile (“Conditions d’utilisation” ou “Conditions”). Votre utilisation des Services est soumise aux Conditions d’utilisation, aux Règles en matière de droits d’auteur et aux présentes Règles de confidentialité, et indique votre acceptation de ces dernières.
Pour utiliser nos Services, vous devez être âgé d’au moins 18 ans. Si ce n’est pas le cas, vous n’êtes pas autorisé à télécharger ou utiliser nos Services.
Dans le cadre des présentes Règles de confidentialité, le terme “informations personnelles” fait référence aux informations que vous nous fournissez et qui vous identifient personnellement, notamment votre nom, votre adresse e-mail ou vos informations de facturation, et, dans certains cas, les informations liées à votre position géographique et vos itinéraires, ou d’autres données susceptibles d’être raisonnablement associées à de telles informations par CarPack Mobile.
Vous pouvez régler vos Paramètres de confidentialité dans l’application CarPack Mobile et déterminer les informations personnelles que nous pouvons collecter à votre sujet, ainsi que la manière dont elles sont utilisées.


Contacter CarPack Mobile 

Signalements liés aux préoccupations en matière de confidentialité


Si vous avez des questions au sujet des présentes Règles de confidentialité ou si vous estimez que l’utilisation de nos Services a porté atteinte à votre vie privée, veuillez contacter CarPack Mobile à l’adresse : [email protected] . Pour toutes les autres demandes, réponses, questions et réclamations, veuillez les adresser par e-mail à l’adresse : [email protected].

Comptes utilisateur et accès aux Services

Sachez que lors de l’installation de l’Application sur votre appareil mobile, IG SOFT SPRL crée un compte associé à cet appareil mobile (le “Compte” ou “Compte CarPack Mobile”). Une fois l’installation effectuée, CarPack Mobile, collecte et utilise vos informations, notamment les métadonnées (comme indiqué ci-dessous), conformément aux présentes Règles de confidentialité. Cette utilisation est susceptible d’impliquer l’association de vos informations à votre Compte. 
Si vous choisissez de définir un nom d’utilisateur CarPack Mobile et un mot de passe dans l’Application :

 • CarPack Mobile associe toutes vos informations à votre Compte et votre nom d’utilisateur. Cela concerne les informations reçues de tous les appareils mobiles exécutant l’Application, sur lesquels vous vous êtes connecté à l’aide de votre nom d’utilisateur et votre mot de passe;
 • Lorsque vous utilisez l’Application, votre position approximative et d’autres informations que vous êtes susceptible de fournir sont visibles par d’autres utilisateurs sous ce nom d’utilisateur.
 • CarPack Mobile est également susceptible d’établir ou d’imposer des moyens d’identification ou d’authentification supplémentaires ou différents de temps à autre, afin de se connecter et d’accéder aux Services, ou à certaines fonctionnalités ou parties désignées des Services.
 • Vos informations de connexion relèvent de votre entière responsabilité. Vous êtes entièrement responsable de l’utilisation ou de l’usage abusif de votre Compte et des détails personnels résultant de la divulgation de vos informations de connexion à autrui. Vous devez préserver la confidentialité absolue de vos informations de connexion et vous abstenir de les divulguer à d’autres personnes. Veillez à changer votre mot de passe régulièrement, ou au moins tous les six mois.

Informations collectées

Nous souhaitons vous indiquer les types d’informations susceptibles d’être collectés lorsque vous utilisez nos services
CarPack Mobile collecte des informations pour améliorer la qualité des services proposés à l’ensemble de ses utilisateurs. CarPack Mobile peut vous proposer d’utiliser des applications de navigation installées sur votre appareil. Les informations collectées par CarPack Mobile et la manière dont elles sont utilisées dépendent de votre utilisation de nos services et de votre gestion des paramètres de confidentialité.
Informations que vous créez ou que vous nous fournissez :

 • Informations de compte: il s’agit des informations requises lors de la création du nom d’utilisateur: votre adresse email, votre nom et votre prénom. Sachez que des informations erronées, incorrectes ou obsolètes risquent de compromettre la capacité de CarPack Mobile à vous fournir les Services et à vous contacter en cas de besoin. Les champs obligatoires seront indiqués explicitement par CarPack Mobile. Si vous ne renseignez pas les données requises dans ces champs, vous risquez de ne pas pouvoir définir un nom d’utilisateur (en ayant toujours la possibilité d’utiliser nos Services, comme expliqué dans la section ci-dessus “Comptes utilisateur et accès aux Services”) 

 
Informations que nous collectons lorsque vous utilisez nos services
Nous collectons les informations au sujet de votre activité dans le cadre des Services et nous les utilisons pour vous fournir les Services CarPack Mobile, notamment les fonctionnalités visant à personnaliser votre expérience. Les informations relatives à votre activité que nous recueillons peuvent inclure les éléments suivants :

 • Informations détaillées relatives aux lieux, aux déplacements et aux itinéraires. Les informations relatives aux lieux et aux itinéraires sont collectées sous la forme de signaux GPS (associés à la date et à l’heure) et d’autres informations envoyées par votre appareil mobile sur lequel l’Application est installée et activée. Ces informations relatives aux lieux et aux itinéraires sont enregistrées dans l’historique des itinéraires de tous les trajets que vous avez effectués à l’aide de l’Application. Les types de données de localisation que nous collectons dépendent en partie de votre appareil et de vos paramètres de compte. Par exemple, en fonction des paramètres de l’appareil sélectionné et/ou de vos paramètres de compte, nous sommes susceptibles de collecter les informations relatives à votre position et à vos déplacements (ou à votre absence de déplacement), même si vous n’utilisez pas l’application.
 • Les photos que vous prenez pour les lier au trajet effectué.

 

Métadonnées (informations relatives à votre appareil, votre navigateur et votre utilisation de l’application):
Dès que vous avez installé l’Application, CarPack Mobile collecte les informations relatives à votre utilisation des Services et celles qui concernent l’appareil sur lequel vous avez installé CarPack Mobile. Exemple :

 • CarPack Mobile est susceptible de collecter et d’enregistrer la fréquence et la durée de votre utilisation de l’application, le type de votre appareil, les identifiants uniques, le type et la version du système d’exploitation, l’utilisation de la batterie, les informations que vous avez consultées sur nos Services,, ainsi que l’emplacement géographique de l’appareil que vous utilisez pour vous connecter à CarPack Mobile et l’utiliser.
 • Nous collectons également les informations relatives à l’interaction de vos appareils avec nos Services, notamment les rapports d’erreur, l’activité du système, ainsi que la date, l’heure et l’URL de provenance de votre demande.

Raisons pour lesquelles CarPack Mobile collecte des données
CarPack Mobile est susceptible d’utiliser les informations collectées auprès de vous ou fournies par vous aux fins suivantes:
Fournir nos services
Nous utilisons vos informations pour proposer nos services. Exemple:

 • Nous utilisons les informations relatives à votre emplacement et à vos itinéraires pour offrir les services de tracé de vos missions

 
Maintenir et améliorer nos services

 • Nous utilisons également vos informations pour garantir que nos services fonctionnent comme prévu, notamment en surveillant les pannes ou en résolvant les problèmes que vous nous signalez. En outre, nous utilisons vos informations pour améliorer le service ou pour développer de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux services. 

 
Évaluer les performances

 • Nous utilisons vos informations à des fins d’analyse et d’évaluation pour comprendre la façon dont nos services sont utilisés. Nous analysons les données relatives à votre utilisation des Services, afin d’optimiser la conception des produits par exemple. 

Communiquer avec vous

 • Nous utilisons vos informations pour vous envoyer des mises à jour.

 
Pour protéger CarPack Mobile, nos utilisateurs, le public et pour des raisons juridiques
Nous pouvons également utiliser et traiter vos informations et votre contenu à l’aide de différentes technologies aux fins suivantes:

 • Pour appliquer les Conditions d’utilisation ou les Règles de confidentialité;
 • Pour vous contacter dans les cas où CarPack Mobile estime que cela est nécessaire;
 • Pour respecter les lois en vigueur et aider les organismes chargés de l’application des lois en vertu de toute législation en vigueur, lorsque CarPack Mobile a de bonnes raisons de croire que sa coopération avec des organismes chargés de l’application des lois est légalement mandatée ou répond aux normes des procédures juridiques applicables;
 • Pour détecter les abus et toute activité illégale ; pour détecter et prévenir la fraude, le détournement, les atteintes, le vol d’identité et d’autres activités illégales, ainsi que l’utilisation abusive des Services;
 • Pour traiter les défaillances et les dysfonctionnements;
 • Pour entreprendre toute action en cas de litige, ou des procédures judiciaires de toute sorte entre vous et les Services, ou entre vous et d’autres utilisateurs ou des tiers, concernant les Services ou ayant un rapport avec ceux-ci;
 • Pour les fins mentionnées dans les présentes Règles de confidentialité et Conditions d’utilisation;
 • Pour améliorer la sécurité et la fiabilité de nos Services, notamment pour détecter et prévenir les risques de sécurité et y répondre, ainsi que pour résoudre les problèmes techniques susceptibles de nuire à CarPack Mobile, à nos utilisateurs ou au public ;
 • Pour créer des données cumulées et/ou anonymes (lorsque ces données ne permettent pas l’identification d’un utilisateur spécifique). Consultez la section “Comment les informations cumulées sont-elles utilisées par CarPack Mobile ?” ci-dessous;

Toute utilisation de vos informations dans un but autre que ceux qui sont exposés dans les présentes Règles de confidentialité nécessitera votre accord explicite.


Partage de vos informations

Cas dans lesquels CarPack Mobile partage vos informations

CarPack Mobile ne procède, ni à la vente, ni à la location de vos informations personnelles à des tiers.
CarPack Mobile ne partagera pas vos informations personnelles avec autrui sans votre permission, à l’exception des fins suivantes et dans la mesure nécessaire, à la discrétion de CarPack Mobile exercée de bonne foi:

 • Dans le cas où CarPack Mobile estime raisonnablement que vous avez enfreint les Conditions d’utilisation ou enquête sur une violation potentielle de ces dernières, ou pense que vous avez outrepassé vos droits d’utiliser les Services, ou effectué un acte ou une omission que CarPack Mobile considère raisonnablement comme une violation des lois, règles ou réglementations en vigueur. CarPack Mobile est susceptible de partager vos informations dans ces cas-là, avec des organismes chargés de l’application des lois et d’autres autorités compétentes, ainsi qu’avec des tiers qui pourraient devoir gérer les conséquences d’actes répréhensibles dont vous êtes à l’origine;
 • Si CarPack Mobile est obligé ou a des motifs raisonnables de croire que le partage ou la divulgation de vos informations sont requis par la loi;
 • En cas de litige, de procédure judiciaire de toute sorte entre vous et CarPack Mobile ou entre vous et d’autres utilisateurs, concernant les Services ou en lien avec ceux-ci;
 • Dans tous les cas où CarPack Mobile a des motifs raisonnables de croire que le partage des informations est nécessaire pour protéger les droits, la propriété ou la sécurité de CarPack Mobile, de nos utilisateurs ou du public, tel que requis ou permis par la loi, notamment pour prévenir des dommages physiques imminents ou des dommages matériels;
 • Pour déceler, éviter ou traiter les activités frauduleuses, les atteintes à la sécurité ou tout problème d’ordre technique;
 • Dans le cas où CarPack Mobile organise la prestation des Services au sein d’un cadre différent ou à l’aide d’une autre structure ou entité juridique, ou si CarPack Mobile est acheté ou est fusionné ou regroupé avec une autre entité, ou si CarPack Mobile fait faillite, à condition toutefois que ces entités acceptent d’être liées aux dispositions des présentes Règles de confidentialité, en prenant en compte les modifications respectives;
 • Pour collecter, stocker, détenir et gérer vos informations personnelles via des services basés ou hébergés dans le cloud, ou via un tiers ou une partie affiliée ou liée à CarPack Mobile, d’une manière raisonnable pour poursuivre des objectifs professionnels, qui peuvent être installés dans l’Union européenne et aux États-Unis, ou des pays situés potentiellement en dehors de votre juridiction;
 • CarPack Mobile est également susceptible de partager vos informations personnelles avec des entreprises ou des organisations liées ou affiliées à CarPack Mobile, comme les filiales, les sociétés sœurs et les sociétés mères (c’est-à-dire les entités qui appartiennent au groupe de sociétés Google);
 • Les informations personnelles peuvent également être partagées avec les partenaires et les fournisseurs de services de confiance de CarPack Mobile pour que ceux-ci puissent les traiter en notre nom, en fonction de nos instructions et conformément aux présentes Règles, ainsi qu’à toute autre mesure de confidentialité et de sécurité appropriée. Nous faisons par exemple appel à des fournisseurs de services afin que ceux-ci nous offrent leur aide en matière de service client.

 
Suppression de vos informations
Si vous souhaitez que nous supprimions votre Compte. Lors de la réception de cette demande, CarPack Mobiledéploiera des efforts raisonnables pour supprimer ces informations. Sachez toutefois que ces informations risquent de ne pas être supprimées immédiatement de nos systèmes de sauvegarde. Nous nous efforçons d’initier le processus de suppression immédiatement après avoir reçu votre demande. Dès que nous avons reçu celle-ci, vos données ne seront plus utilisées pour personnaliser votre expérience CarPack Mobile. Nous lançons ensuite une procédure visant à supprimer, de manière complète et sécurisée, ces informations de nos systèmes de stockage. La procédure prend généralement deux mois à compter de la date de suppression. Comme avec tout processus de suppression, des événements tels que la maintenance courante, les interruptions imprévues, les bugs, ou les défaillances survenant dans nos protocoles risquent de retarder les processus et les délais prescrits dans les présentes Règles. Nous disposons de systèmes conçus pour détecter et corriger ces problèmes.


Comment les données collectées sont-elles conservées par CarPack Mobile?

En fonction du type de données, celles-ci peuvent être supprimées quand vous le souhaitez ou de manière automatique, ou encore être conservées pendant de plus longues périodes, selon les besoins. Cette section décrit les raisons pour lesquelles nos délais de conservation diffèrent selon le type de données.

 • Données qui expirent après une période spécifique: dans certains cas, vous n’avez pas besoin de supprimer activement vos informations, car nous définissons des délais de conservation, en fonction des raisons pour lesquelles les données sont collectées.
 • Informations conservées jusqu’à la suppression de votre Compte CarPack Mobile: nous pouvons conserver certaines données tant que votre Compte CarPack Mobile est actif si celles-ci nous permettent de comprendre la manière dont les utilisateurs interagissent avec nos fonctionnalités et la façon dont nous pouvons améliorer nos services. 
 • Informations conservées pendant de longues périodes, à des fins limitées: il peut arriver que des exigences professionnelles et des obligations légales nous obligent à conserver certaines informations, à des fins spécifiques, pendant de longues périodes. Les raisons pour lesquelles nous sommes susceptibles de conserver certaines données pendant de longues périodes sont les suivantes :
 • Sécurité, prévention des fraudes et des abus
 • Archivage de données financières
 • Conformité à des obligations légales ou réglementaires
 • Garantie de la continuité de nos services
 • Communications directes avec CarPack Mobile

Comment les informations cumulées sont-elles utilisées par CarPack Mobile ?

CarPack Mobile est susceptible d’utiliser des informations anonymes, statistiques ou cumulées (notamment les informations de localisation anonymes), sous une forme qui ne permette pas l’identification d’un utilisateur spécifique, afin d’assurer correctement les Services, d’améliorer la qualité des Services, d’optimiser votre expérience, de créer des services et des fonctionnalités, y compris des services personnalisés, de modifier ou d’annuler un contenu ou un service existant, et pour poursuivre d’autres objectifs internes, statistiques.

Sécurité des informations

CarPack Mobile estime que la sécurité des informations est une priorité absolue. Les services CarPack Mobile intègrent des fonctionnalités de sécurité puissantes, qui protègent vos informations de manière continue. CarPack Mobile met en œuvre des systèmes, des applications et des procédures visant à sécuriser vos informations personnelles, de manière à minimiser le risque que les données soient volées, endommagées, perdues, ou fassent l’objet d’un accès ou d’une utilisation non autorisés. Nous examinons par exemple nos pratiques de collecte, de stockage et de traitement des informations, notamment les mesures de sécurité physiques, afin de protéger nos systèmes d’accès non autorisés. En outre, nous limitons l’accès aux informations personnelles aux employés, aux sous-traitants et aux agents de CarPack Mobile qui doivent y accéder en vue de les traiter. Toute personne y ayant accès est soumise à de strictes obligations contractuelles de confidentialité et est susceptible de faire l’objet de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la rupture de contrat en cas de manquement à ces obligations.
Les renseignements que nous collectons via nos services nous permettent de détecter et de bloquer automatiquement les menaces qui pèsent sur votre sécurité.
Toutefois, ces mesures n’offrent pas de protection absolue. Par conséquent, bien que CarPack Mobile déploie de nombreux efforts pour protéger vos informations personnelles, CarPack Mobile ne peut garantir et vous ne pouvez pas raisonnablement vous attendre à ce que les bases de données de CarPack Mobile soient entièrement protégées contre les actes répréhensibles, les défaillances, les interceptions ou les accès illégaux, ou d’autres types d’abus ou d’usage abusif.

Conformité et coopération avec les organismes de réglementation

Nous revoyons régulièrement les présentes Règles de confidentialité et nous veillons à traiter vos informations conformément à celles-ci.
Transferts de données
Nous stockons les données sur des serveurs situés dans le monde entier et vos informations sont susceptibles d’être traitées sur des serveurs installés dans un autre pays que celui dans lequel vous résidez. Les lois sur la protection des données varient en fonction des pays. Dans certains pays, les données sont mieux protégées que dans d’autres. Quel que soit l’endroit où vos informations sont traitées, nous appliquons les mêmes protections, qui sont décrites dans les présentes règles.
Lorsque nous recevons une réclamation écrite officielle, nous y répondons en prenant contact avec l’utilisateur qui l’a formulée. Nous coopérons avec les autorités réglementaires compétentes, y compris les autorités locales chargées de la protection des données, pour résoudre tout litige concernant le transfert de vos données que nous ne pouvons pas régler directement avec vous.
Exigences européennes
Si la loi de l’Union européenne (UE) sur la protection des données s’applique au traitement de vos informations, nous assurons les contrôles décrits dans les présentes règles afin que vous puissiez exercer votre droit de demander l’accès, la mise à jour, la suppression, l’annulation et la limitation du traitement de vos informations.
Vous pouvez également exporter une copie des données de votre compte CarPack Mobile si vous souhaitez les conserver ou les exporter vers un autre service. 
Vous avez également le droit de vous opposer au traitement de vos informations.
Nous traitons vos informations aux fins décrites dans les présentes règles et conformément aux fondements juridiques suivants:
Avec votre consentement
Nous vous demandons l’autorisation de traiter vos informations à des fins spécifiques, et vous êtes libre de revenir sur votre consentement à tout moment. Vous avez la possibilité de modifier vos paramètres à tout moment, notamment vos Paramètres de confidentialité dans l’application.
Lorsque nous défendons des intérêts légitimes
Nous traitons vos informations pour défendre nos intérêts légitimes et ceux de tiers (tels que nos partenaires, dont votre employeur, en vue de leur indiquer les statistiques d’utilisation), tout en appliquant des garanties appropriées qui protègent votre vie privée. Cela signifie que nous traitons vos informations notamment pour effectuer les opérations suivantes:

 • Proposer nos services, en assurer le fonctionnement et les améliorer pour répondre aux besoins de nos utilisateurs
 • Développer de nouveaux services et fonctionnalités utiles pour nos utilisateurs
 • Comprendre comment les individus utilisent nos services (notamment la manière dont ils interagissent avec nos annonces), afin de garantir et d’améliorer les performances de nos services
 • Personnaliser nos services afin d’offrir une meilleure expérience utilisateur
 • Identifier, éviter ou traiter des activités frauduleuses, des abus, des atteintes à la sécurité ou tout problème d’ordre technique rencontré par nos services
 • Protéger les droits, la propriété ou la sécurité de CarPack Mobile, de nos utilisateurs ou du public, tel que requis ou permis par la loi
 • Effectuer des recherches qui améliorent nos services pour nos utilisateurs et sont bénéfiques pour le public.
 • Remplir des obligations envers nos partenaires (développeurs et détenteurs de droits, par exemple)
 • Faire respecter des décisions de justice, y compris pour constater d’éventuels cas de non-respect des Conditions d’utilisation applicables

Lorsque nous fournissons un service
Nous traitons vos données pour fournir un service que vous avez demandé dans le cadre d’un contrat (notamment nos conditions d’utilisation). Lorsque nous nous conformons à des obligations légales
Nous traiterons vos données lorsque nous avons l’obligation légale de le faire, par exemple si nous agissons dans le cadre d’une procédure judiciaire.
En cas de questions, veuillez contacter CarPack Mobile et notre service chargé de la protection des données, dirigé par notre délégué à la protection des données, à l’adresse : [email protected]. Si vous avez des questions relatives aux droits qui vous sont octroyés dans le cadre de votre législation locale, vous pouvez contacter votre autorité locale chargée de la protection des données.


Modification des présentes Règles de confidentialité

CarPack Mobile est susceptible de modifier de temps à autre les dispositions des présentes Règles de confidentialité. Les modifications substantielles prendront effet 30 jours après la date à laquelle CarPack Mobile a publié:

 • Un message système auprès des utilisateurs afin de les avertir des modifications apportées aux Règles de confidentialité ; et
 • Une notification sur la page d’accueil du Site Web ou toute autre page Web appropriée, afin d’expliquer les modifications apportées aux Règles de confidentialité, ainsi qu’une comparaison des versions “ancienne” et “nouvelle” des Règles de confidentialité.

Les autres modifications entreront en vigueur 7 jours après leur publication initiale sur le Site Web. Toutefois, si CarPack Mobile modifie les présentes Règles de confidentialité afin de se conformer à des obligations légales, ces modifications prendront effet immédiatement dès leur publication initiale, ou en fonction des besoins.
Vous acceptez de vous soumettre à toutes les modifications apportées aux dispositions des présentes Règles de confidentialité. En continuant à utiliser les Services, vous consentez aux conditions modifiées. Si vous n’acceptez pas les conditions modifiées, vous devez cesser d’utiliser les Services.

WinPrest - RÈGLES DE CONFIDENTIALITÉ


WinPrest est une application éditée par IG SOFT SPRL. WinPrest respecte votre vie privée. IG SOFT SPRL et via son application WinPrest proposent des services d'envoi d'email via GMAIL. Lorsque vous utilisez nos services, vous nous confiez vos informations. Nous savons qu’il s’agit d’une lourde responsabilité et nous nous efforçons de les protéger, tout en vous permettant d’en garder le contrôle.
WinPrest est une application “métier” qui n’est pas destinée à des utilisateurs particuliers, mais aux travailleurs d’une entreprise qui leur demande d’utiliser WinPrest. 

WinPrest ne recuille aucune information concernant vos données GMAIL. Pour autoriser WinPrest à envoyer des emails au moyen de GMAIL, nous utilisons l'authentification fournie par GMAIL (oAuth2).

Seul votre adresse email est conservée dans WinPrest. Aucune autre données concernant votre compte n'y est stockée.


Contacter WinPrest - signalements liés aux préoccupations en matière de confidentialité

Si vous avez des questions au sujet des présentes Règles de confidentialité ou si vous estimez que l’utilisation de nos Services a porté atteinte à votre vie privée, veuillez contacter WinPrest à l’adresse : [email protected] . Pour toutes les autres demandes, réponses, questions et réclamations, veuillez les adresser par e-mail à l’adresse : [email protected].

XpertEase - RÈGLES DE CONFIDENTIALITÉ


XpertEase est une application éditée par IG SOFT SPRL. XpertEase respecte votre vie privée. IG SOFT SPRL et via son application XpertEase proposent des services de réception d'email via GMAIL. Lorsque vous utilisez nos services, vous nous confiez vos informations. Nous savons qu’il s’agit d’une lourde responsabilité et nous nous efforçons de les protéger, tout en vous permettant d’en garder le contrôle.
XpertEase est une application “métier” qui n’est pas destinée à des utilisateurs particuliers, mais aux travailleurs d’une entreprise qui leur demande d’utiliser XpertEase . 

XpertEase ne recuille aucune information concernant vos données GMAIL. Pour autoriser XpertEase à recevoir des emails au moyen de GMAIL, nous utilisons l'authentification fournie par GMAIL (oAuth2).

Seule votre adresse email est conservée dans XpertEase . Aucune autre données concernant votre compte n'y est stockée.


Contacter XpertEase - signalements liés aux préoccupations en matière de confidentialité

Si vous avez des questions au sujet des présentes Règles de confidentialité ou si vous estimez que l’utilisation de nos Services a porté atteinte à votre vie privée, veuillez contacter XpertEase à l’adresse : [email protected] . Pour toutes les autres demandes, réponses, questions et réclamations, veuillez les adresser par e-mail à l’adresse : [email protected].