Voorwaarden

De verhuur

Op basis van een maandelijks pakket verkrijgt u de licentie voor het gebruik van de software en de gewenste modules.

De bedieningscode wordt verstrekt om uw software te bedienen tot de 5e dag van elke maand, de datum waarop uw huurprijs ons moet hebben bereikt. Op de 6e dag maakt de software verbinding met onze server om de nieuwe code te verkrijgen. Als het niet beschikbaar was, werkt de software nog 5 dagen zodat u uw situatie kunt regulariseren. Na deze tijd kunt u uw software niet meer gebruiken.

Gezien de automatisering van het systeem, raden wij u aan ons een permanente opdracht of een automatische incasso van het huurbedrag te sturen om niet-functionele software aan het begin van de maand te voorkomen.

De huur geeft u recht op onze ondersteuning en op alles wat is opgenomen in ons updatecontract. Het huren van software omvat echter geen training en installeren op uw computers.

Als u de software na een paar maanden huur wilt kopen, trekken we maximaal zes maanden huur af van uw aankoopfactuur. Hiermee kunt u onze software met minimale kosten evalueren.De aankoop

U koopt de licentie om de gewenste software en modules te gebruiken. U krijgt bij aankoop een unieke en definitieve bedieningscode.

De aankoop geeft geen recht op onze telefonische ondersteuning of op alles wat is opgenomen in ons updatecontract. Dit is onderworpen aan een afzonderlijke betaling. Aankoopsoftware omvat ook geen training en installatie op uw computers.

Als je de software hebt gehuurd voordat je deze hebt gekocht, trekken we maximaal zes maanden huur af van de aankoopprijs, zodat je onze software gratis kunt evalueren.

Update Contract


Wanneer u software koopt, raden wij u aan om u te abonneren op het bijbehorende IG SOFT-updatecontract.

Update-contracten zijn indexeerbaar volgens de consumentenprijsindex.

Indexatie van de jaarelijks update contraten op 1/1/2023:
 • WinBooks, WinPrest, IGFact : 22 %
 • Carpack, Transoft: 18,5%

Uur tarief en verplatsing vanaf 1/3/2022
 • 96 € / uur
 • 0,80 € / km


Met het upgradecontract kunt u:
 • toegang tot ons automatische software-updatesysteem via internet;
 • om uw wensen en suggesties met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van de software via ons forum kenbaar te maken;
 • op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen in onze software via onze verschillende wiki;
 • om toegang te hebben tot ons geautomatiseerde systeem voor gegevensuitwisseling (rapporten, bestanden, bestanden, ...).

Het updatecontract bevat niet:
 • wijzigingen in uw aangepaste afdrukrapporten (logo's op uw facturen, enz.);
 • mogelijke reizen om de software opnieuw te installeren, bestanden te repareren of rapporten te wijzigen;
 • training in het gebruik van software;
 • vergaderingen om uw specifieke behoeften te analyseren;
 • toegang tot onze telefonische of e-mailondersteuning anders dan voor het melden van bugs

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitzondering dat ze afwijken door specifieke voorwaarden van de klant. Alle bijkomende clausules kunnen door ons worden weerlegd indien ze niet schrijftelijk werden aanvaard. Dit is ook geldig voor tegenbepalingen, aanpassingen of toevoegingen aan onze offertes en/of bestellingen wanneer ze inbreuk plegen op onze algemene voorwaarden. In geen enkel geval mag men van veronderstellingen uitgaan tijdens onze overeenkomst.
 
Alle gedane bestellingen bij IG SOFT pvba, op eender welke manier, duiden erop dat de klant voorafgaand notie heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze heeft aanvaard.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van de voorwaarden van de klant.
 
AANBIEDINGEN :
Zonder specifieke vermelding in het contract, is het aanbod geldig gedurende een maand.
 
PRIJZEN :
Zonder specifieke vermelding in het contract zijn de prijzen vermeld in euros, exclusief BTW.
Eventuele BTW verhoging of invoering van nieuwe opgelegde taxen  tussen het tijdstip van de bestelling en de aflevering, zijn ten laste van de klant.
 
BETALINGEN :
Zonder specifieke vermelding in het contract dienen alle fakturen voldaan te worden  ten titel van onze hoofdzetel.
Bij niet betaling van een faktuur op de aangewezen vervaldatum zal het totaal van alle openstaande fakturen onmiddellijk inbaar zijn. Elk openstaand bedrag zal vanaf de vervaldatum verhoogd worden met een maandelijkse interest van 1%. De faktuur zal ook van rechtswege worden verhoogd met een forfetair bedrag van 10% , met een minimum van 50 € ten titel van schadevergoeding. Deze volgens de wet van 02 Aug 2002 betreffende wanbetalingen die optreden bij handelsovereenkomsten.
 
BETWISTING :
Om als geldig beschouwd te worden dienen alle betwistingen te gebeuren binnen de 10 dagen na ontvangst van de faktuur door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de hoofdzetel.
 
LEVERING :
Zonder specifieke vermelding in het contract gebeuren de leveringen vanuit onze vestigingen. De klant draagt vanaf dan alle verantwoordelijkheid voor de levering zelfs indien IG SOFT pvba zelf zorg draagt voor de transportkosten.
 
TERMIJN :
Zonder specifieke vermelding in het contract kan de vernoemde leveringstermijn veranderen. In geval van langere levertijd kan IG SOFT pbva enkel verantwoordelijk worden gesteld indien het zich om een zware persoonlijke fout handelt.
Indien de koper de goederen niet tijdig afhaalt, blijven ze opgeslagen in het magazijn van de verkoper op kosten en eigen risico van de koper. Deze niet-afhaling wordt beschouwd als een zware inbreuk op het kontrakt en kan leiden tot kontrakbreuk. Tevens wordt hierbij de verkoper gerechtigd rechtzetting te eisen voor dit feit.
 
EIGENDOM :
De software wordt nooit eigendom van de klant. Het geleverde material blijft onze eigendom totdat de faktuur volledig voldaan is, zelfs in geval van aanpassingen.
 
GOEDKEURING :
De klant voert een controle alsook een software test uit, deze onmiddellijk na de installatie van iedere module.
Ontvangt IG SOFT pbva binnen de 8 dagen na installatie geen aangetekend schijven met gedetailleerde uitleg van een eventuele klacht, wordt de levering als volledig aanvaard beschouwd.
De ontvangst en de goedkeuring houden alle zichtbare gebreken in dwz alle gebreken die door de klant worden vastgesteld bij installatie of binnen de 8 dagen na de intensieve testen.
In geval van gegronde klachten, verbind IG SOFT pbva er zich toe, naargelang hun keuze, het materiaal alsook de software te vervangen en/of gratis aan te passen, met uitsluiting van kontraktbreuk of schadevergoeding.
 
GARANTIE :
IG SOFT pvba staat ten volste borg voor de werking van de software en het materiaal gedurende een periode van zes maanden vanaf de leveringsdatum, zonder dat deze periode inbreuk doet op de wettelijke waarborgperiode.
Deze waarborg treedt in werking :
Wanneer de software of het materiaal door een ernstig gebrek niet meer werken in hun normale hoedanigheid.
Wanneer het materiaal niet in hun normale hoedanigheid word gebruikt,  vervalt de waarborg indien niet specifiek beschreven in het contract. De waarborg vervalt eveneens bij bediening door onbevoegd personeel, bij aanpassingen, poging tot aanpassingen, herstellingen of het demonteren door de klant of onbevoegde derden.
Wanneer geen uiterste zorg gedragen werd voor de ondersteuning van de software.
 
De klant wordt geacht alle klachten betreffende het materiaal en/of de software per aangetekend schrijven mede te delen binnen de 8 dagen na ontvangst van de levering. Indien gerechtelijke aktie wordt ondernomen moet deze binnen 3 maanden na de klacht kenbaar worden gemaakt.
De verplichtingen voortvloeiend van het in werking treden van de waarborg zijn geperkt, afhangend van IG SOFT pvba, tot het gratis vervangen van de niet werkende software en tot het herstellen en/of vervangen van het niet werkend materiaal, met uitsluiting van kontraktbreuk of schadevergoeding.
 
BEGRENZING VAN VERANTWOORDELIJKHEID :
Eenmaal dat de software en het materiaal geplaatst zijn neemt IG SOFT pvba geen andere verantwoordelijkheid tenzij dat deze onder de waarborg valt, zeker in geval van verlies van gegevens of programmaties, afremming of onderbreking van de werking alsook afbreuk voortkomend uit een onrechtstreeks gebrek van de software of het materiaal.
In het algemeen kan IG SOFT pvba enkel verantwoordelijk worden gesteld ingeval een grove fout van hun kant werd vastgesteld.
 
VRIJSTELLING VAN VERANTWOORDELIJKHEID :
IG SOFT pvba is niet verantwoordelijk voor het niet naleven van de contractuele verplichtingen indien deze zich voltrekken buiten hun weten om. Men kan niet verwachten dat ze ermee rekening houden zelfs  niet als het voorval niet onmogelijk is maar alleen als het de uitvoering van de contractuele verplichtingen moeilijker of duurder maakt. 
 
VERTROUWELIJKHEID :
Alle partijen, zowel personeelsleden als derden, verbinden zich tot het respecteren van alle informatie of dokumenten van technische, commerciele of financiele aard waartoe ze toegang hebben gedurende de contractsduur.
 
ONTBINDING :
IG SOFT pvba kan zonder vooropzeg of in gebreke stelling, het contract beeindigen dmv een aangetekend schrijven in het bijzonder wanneer er een aanval wordt gedaan op zijn intellectuele rechten of bij gebrek van volledige of gedeeltelijke betaling.
Bij ontbinding wordt de klant geacht de door IG SOFT pvba geleverde software alsook de erbijhorende dokumentatie en eventuele copies, te vernietigen.
De ontbinding wordt doorgevoerd zonder afbreuk te doen op de rechten van de verkoper met betrekking tot de terugvordering van de opgelopen kosten en/of schadevergoeding.
 
TOEPASBAAR RECHT :
De contractuele relaties met de klant vallen onder het Belgisch recht.
Alle clausulen in tegenstrijd met de wettelijke bepalingen worden als nihil beschouwd. De andere clausules blijven van toepassing.
 
BEVOEGDHEID :
Alle directe of indirecte geschillen betrekking hebbend op de contractuele verbintenis tussen IG SOFT pvba en de klant, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van het gerecht van Luik.
Het instellen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bij IG SOFT is de gelegenheid om onze dienst te verbeteren en beter tot uw behoeftes te voldaan.

In het kader van onze commerciële en administratieve activiteiten, beschikken wij van sommige gegevens over U zoals uw naam, voornaam, bedrijfsadres, telefoon, fax, GSM, email.

We gebruiken deze gegevens om uw bestellingen, facturen, administratieve documenten, onregelmatige technico-commerciële nieuwsbrieven. 

We gebruiken deze gegevens alleen voor de hierboven gebruikswijze.  Indien gewenst, kunnen deze informaties gestuurd krijgen.

Er is geen profilage over U.  In het kader van het recht op verwijdering, kunnen wij ook uw gegevens verwijderen op aanvraag, behalve de legale gegevens noodzakelijk te behouden in het kader van onze boekhouding.

We garanteren dat alle gegevens u bettrefend, locaal behouden bij IGSOFT helemaal beveiligd zijn.
Indien we deze aan een onderaannemer zouden overlaten, zullen we zorgen dat deze aan de eisen voldoet van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Ons personeel wordt ingelicht en getraind over de AVG voorschriften qua privacyverordening, veiligheidsmaatregelen en geheimhouding van uw gegevens.

TransDrive


TransDrive verzamelt locatiegegevens om de ritgeschiedenis per chauffeur, vrachtwagen en missie te activeren, zelfs wanneer de app is gesloten of niet in gebruik is.


Bedoeling van de applicatie

TransDrive bewaakt de leveringen van de chauffeurs die de applicatie gebruiken door elke 500 meter en in elke fase van de levering een historiek van posities te verstrekken (start van de rit, aankomst ter plaatse, start van laden / lossen, handtekening van de klant) .

Waarom de app toegang nodig heeft tot locatiegegevens op de achtergrond

Om een ​​volledige geschiedenis van een missie te hebben, ook als de chauffeur de applicatie niet op het scherm heeft staan ​​tijdens de bezorging of wanneer hij is overgeschakeld naar de GPS-applicatie om de route uit te voeren. Voor elke positieverklaring wordt een melding weergegeven om te waarschuwen dat de positie is opgenomen door de applicatie (zoals getoond in de bijgevoegde video)

Informatie over de posities van de chauffeurs wordt opgeslagen in een Google Cloud Engine-database.

Als je vragen hebt over de gegevens die door TransDrive worden gebruikt en opgeslagen, stuur dan een e-mail naar [email protected]

XpertEase - RÈGLES DE CONFIDENTIALITÉ


XpertEase est une application éditée par IG SOFT SPRL. XpertEase respecte votre vie privée. IG SOFT SPRL et via son application XpertEase proposent des services de réception d'email via GMAIL. Lorsque vous utilisez nos services, vous nous confiez vos informations. Nous savons qu’il s’agit d’une lourde responsabilité et nous nous efforçons de les protéger, tout en vous permettant d’en garder le contrôle.
XpertEase est une application “métier” qui n’est pas destinée à des utilisateurs particuliers, mais aux travailleurs d’une entreprise qui leur demande d’utiliser XpertEase . 

XpertEase ne recuille aucune information concernant vos données GMAIL. Pour autoriser XpertEase à recevoir des emails au moyen de GMAIL, nous utilisons l'authentification fournie par GMAIL (oAuth2).

Seule votre adresse email est conservée dans XpertEase . Aucune autre données concernant votre compte n'y est stockée.


Contacter XpertEase - signalements liés aux préoccupations en matière de confidentialité

Si vous avez des questions au sujet des présentes Règles de confidentialité ou si vous estimez que l’utilisation de nos Services a porté atteinte à votre vie privée, veuillez contacter XpertEase à l’adresse : [email protected] . Pour toutes les autres demandes, réponses, questions et réclamations, veuillez les adresser par e-mail à l’adresse : [email protected].